Ouderenzorg

Ouderenzorg
Inzet van specialist oudergeneeskunde beschikbaar via ZBVO.
ZBVO is een netwerk van zorgprofessionals binnen de ouderenzorg die met alle grote zorgverzekeraars een contract hebben waardoor zij inzetbaar zijn voor de huisartspraktijk als consultatiegever. Het aanvragen van consulten voor kwetsbare ouderen is mogelijk.
Voor meer informatie over dit aanbod klik hier.

Zorg en Dwang
Per 1 januari 2020 is de wet Zorg en Dwang in gevoerd. Omdat het veld onvoldoende voorbereid is op de komst van deze nieuwe wetvoering is 2020 een overgangsjaar. Gedurende dit jaar zullen we u zoveel voorzien van actuele informatie over deze nieuwe wet.
Momenteel zijn de diverse thuiszorgorganisaties die in de regio actief zijn met elkaar in gesprek om een goed beeld te hebben van de onvrijwillige toepassingen in de thuissituatie en met elkaar te komen tot eenduidig beleid.

Indicaties voor afgifte Rechterlijke machtiging moeten via het CIZ aangevraagd worden. Een SO zal dan op verzoek van het CIZ de medische beoordeling van die RM doen. Kan door elke SO gedaan worden zolang die geen behandelrelatie heeft met de cliënt. De huisarts kan de RM wel aanvragen bij het CIZ maar doet niet de beoordeling!  Het CIZ neemt deze in behandeling en zal dan een specialist ouderengeneeskunde vragen om deze aanvraag te beoordelen, waarna het CIZ dit verder afwerkt en aan de rechter voorlegt. Overigens kunnen meerdere professionals deze aanvraag tot afgifte RM doen, ook de casemanager bijvoorbeeld of het ziekenhuis.

De specialisten oudergeneeskunde van Brabantzorg, zijn inmiddels geschoold in deze nieuwe materie en regionaal wordt bekeken of de beoordelingen per toerbeurt gedaan kunnen worden waardoor de belasting niet alleen bij een organisatie terecht komt.
Voor de brochure over de wet Zorg en Dwang klik hier.

Save the date;
Zoals reeds afgesproken zal op donderdag 02-04-2020 de volgende scholingsbijeenkomst ouderenzorg plaatsvinden.
Onderwerp; Gerontopsychiatrische stoornissen. 
Docent; Specialist Oudergeneeskunde Tamara Spermon.