Nieuws

 

DOAC's in de huisartspraktijk
Recent is de trombosedienst (TD) van het ziekenhuis Bernhoven begonnen om patiënten die een DOAC gebruiken terug te verwijzen naar de huisartspraktijk. Een logische stap, daar de specifieke inzet van de TD voor deze groep patiënten niet langer nodig is. Voor de huisartspraktijk is het wel belangrijk te beseffen dat periodieke controle bij deze patiënten wel nodig is.
DOAC’s, een afkorting voor directe orale anticoagulantia, worden steeds meer voorgeschreven voor een aantal indicaties door zowel specialisten als huisartsen. Belangrijkste indicaties op dit moment zijn: non-valvulair atriumfibrilleren, diepe veneuze trombose en longembolie. Mogelijk dat in de nabije toekomst het aantal indicaties zal uitbreiden. Op dit moment zijn er 4 middelen in de handel: apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban. DOAC gebruikers dienen periodiek gecontroleerd te worden, minimaal 1 x per jaar. Belangrijkste aspect bij deze controle is de nierfunctie. Bij afgenomen nierfunctie dient de dosis te worden aangepast en soms zelfs het middel te worden gestaakt. Een ander belangrijk aspect bij de controle is de therapietrouw. De DOAC’s kennen een relatief korte halfwaardetijd waardoor adequate inname erg belangrijk is. Een vergeten tablet heeft sneller negatieve consequenties. Andere aspecten die van belang zijn: bijwerkingen, bloedingscomplicaties, controle op indicatie en duur van gebruik.
Veel DOAC gebruikers worden al gezien op reguliere CVRM, DM of COPD controles. Het is dan zaak dat de arts/POH systematisch aandacht besteedt aan bovengenoemde aspecten van het gebruik. Niet alle patiënten zullen echter in de ketenzorg zitten. De huisarts dient zich er van te vergewissen dat alle patiënten die DOAC’s gebruiken periodiek gecontroleerd worden. Dit kan gebeuren door een uitdraai uit het HIS te maken van de gebruikers ( op ATC code of dit door de apotheker te laten verrichten) en te controleren of patiënten periodiek gezien worden. Indien dit niet het geval is dient met patiënt afspraak gemaakt te worden over controle en follow-up. Men dient zich er ook van te vergewissen dat met nieuwe gebruikers deze afspraken worden gemaakt.
In de Synchroon app komt binnenkort een antistolling hoofdstuk. Hierin komen een aantal belangrijke aspecten van de controle te staan alsmede een aantal kenmerken van de specifieke middelen.

Transmurale samenwerking diëtisten

Bernhoven is een aantal jaren geleden gestart met een nieuwe strategie waarbij actief de samenwerking met de huisartsen werd gezocht zodat de zorg voor mensen ‘zo dichtbij huis als mogelijk’ werd ingericht.

Ook de diëtisten vanuit Bernhoven wilden aansluiten bij deze strategie en hadden de behoefte om met collega's uit de 1e lijn afstemming te zoeken. Hier leest u meer over de Transmurale samenwerking diëtisten.

 

Smartsize me

 

In 2016 heeft diëtist Ruth van den Biggelaar meegedaan aan een onderzoek met Smartsize me. Deze methode is door de VU Amsterdam ontwikkeld. Het is een evidence based methode om gewicht te verliezen. Sinds het onderzoek gebruikt Ruth veel tips en trucs uit dit programma in haar praktijk. Tijd voor haar om jullie hier meer over te vertellen in dit artikel.

 

Nascholing "Overgangsklachten"

 

DPA organiseert begin 2020 de nascholing "Overgangsklachten". Meer over deze scholing en de wijze van aanmelden leest u hier.

 

Zorgorganisaties Noord-oost Brabant gaan medicatieproces in de thuiszorg digitaliseren

 

Namens verschillende zorgorganisaties en openbare apotheken in Noord-oost Brabant is een bericht verstuurd over samenwerken aan een goede oplossing voor het digitaliseren van de toedieningsregistraties in de thuiszorg, waardoor de veiligheid en kwaliteit in de medicatiezorg verbeterd wordt. Hier leest u het bericht.  

 

Laaggeletterdheid
 

Op 18 september heeft Deniz Özkanli, projectleider bij Stichting Lezen en schrijven, diëtisten uit de regio en Ruth van den Biggelaar bijgepraat over Laaggeletterdheid. Graag wil Ruth de high lights uit deze presentatie beschrijven en jullie wijzen op de mogelijkheden die Stichting Lezen en Schrijven zorgverleners kan bieden om laaggeletterdheid op te sporen en patiënten hierbij te helpen. Hier leest u het artikel van Ruth.