Fysiotherapeutische behandeling COPD vanuit de basisverzekering 2019Fysiotherapeutische behandeling COPD vanuit de basisverzekering 2019

Minister Bruins heeft dit besluit genomen op basis van een advies van Zorginstituut Nederland. De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte maakt de uitvoering complex. De drempel om direct fysiotherapie te volgen is duidelijk weg. Er kan nu zonder eerst 20 behandelingen zelf te betalen of behandeling uit de aanvullende verzekering te gebruiken fysiotherapie krijgen. Om die reden willen we als Synchroon informeren over de inhoud en gevolgen van de wijzigingen.
Klik op bijgevoegde links voor aanvullende informatie.
 
Zorginstituut Nederland – Pakketadvies COPD 
Kamerbrief Minister Bruins [volgt] 
 
Onder meer informatie…..
 
a. Wie komt in aanmerking?
Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan twee samengestelde criteria:
1. Er moet er sprake zijn van Gold classificatie II of hoger.
2. Er wordt aan de hand van andere criteria bepaald op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen)
 
Of wordt voldaan aan de criteria kan (zal) de fysiotherapeut bij bestaande en bekende patiënten normaal gesproken zelf (kunnen) bepalen. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts/huisarts noodzakelijk.
Ook als bij bekende patiënten twijfel bestaat over de juiste indeling, is het verstandig dat de behandelend arts (huisarts of longarts) overleg hebben, en zo nodig het resultaat van dat overleg vast te leggen.

Op de verwijzing naar de fysiotherapeut bij nieuwe patiënten dient op dit moment het volgende op te staan.
1. COPD GOLD-score
2. FEV1 score

b. Gold Classificatie
Zoals aangegeven komen alleen patiënten met Gold classificatie II en hoger in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De classificatie treft u aan in de tabel 1 hieronder.
 
Tabel 1 Classificatie van de mate van luchtwegobstructie bij COPD. 

Ernst luchtwegobstructie

FEV1 (% van voorspelde waarde)*

I: licht

% FEV1  80%

II: matig ernstig

50%  %FEV1  80%

III: ernstig

30%  %FEV1  50%

IV: zeer ernstig

<30%

*De grenswaarden van FEV1 worden vastgesteld na luchtwegverwijding.
 
c. Classificatie van exacerbaties en symptomen
Nieuw is dat het Zorginstituut heeft geadviseerd om het (maximum) aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft formeel te koppelen aan de zwaarte van de aandoening. Daarvoor wordt de onderstaande indeling gebruikt: 

 

Aantal/ernst van exacerbaties

Ernst van de symptomen

>2 exacerbaties of > 1 exacerbatie leidend tot ziekenhuisopname

C

D

0 of 1 exacerbatie zonder ziekenhuisopname

A

B

 

mMRC 0-1 en/of CAT < 10

mMRC > 2 en / of CAT  10

mMRC = modified British Medical Research Council
Questionnaire CAT = COPD assessment tool
 
d. De omvang van de aanspraak
Er wordt een onderscheid gemaakt in het aantal behandelingen dat in het eerste behandeljaar nodig is en vervolgbehandelingen in de jaren daarna. Door het Zorginstituut worden de behandelingen in het tweede en volgende jaar ‘onderhoudsbehandelingen’ genoemd.
In de onderstaande tabel 3 is aangegeven wat de omvang is bij de verschillende klassen (A tot en met D). 

Tabel 3 Maximale behandeling per zorgzwaarteklasse 

Klasse

A

B

C

D

1e behandeljaar
(Max aantal behandelingen)

5

27

70

70

Onderhoudsjaren
(Max aantal behandelingen)

0

3

52

52

 
Alle bovenstaande informatie is door het KNGF in dit handige stroomschema gezet.

Namens het Netwerk van longfysiotherapeuten Uden-Veghel-Oss e.o. (www.fysuvo.nl).