Financieel / Bedrijfsvoering

Exclusie uit ketenzorg bij WLZ indicatie
Recent hebben huisartsen bericht gekregen van onder andere Reinier van Arckel dat een aantal cliënten onder de WLZ vallen. Dit betekent dat, indien de huisarts zorg verleent aan deze patiënten, er geen tarieven ( inschrijf en verrichtingen) in rekening gebracht mogen worden bij de zorgverzekeraar maar bij de instelling waaronder patiënt valt. Eerder gebeurde dit al bij instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Landelijk is met LHV afgesproken dat in dergelijke gevallen passanten tarieven in rekening mogen worden gebracht bij de instelling. Indien deze patiënten in een ketenzorg programma (DM, COPD of CVRM) zijn geïncludeerd dienen zij ge-exludeerd te worden. Voor de geleverde ketenzorg kunnen passanten tarieven in rekening worden gebracht bij de instelling. Uiteraard kan Coordinate wel gebruikt worden voor registratie.