Vragenlijst B-GGZ 2015

Een goede organisatie van huisartsenpraktijken is een voorwaarde om ontwikkelingen in de BGGZ goed vorm te kunnen geven. Om zicht te krijgen op de ervaren knelpunt(en) van de huisartsenpraktijk wordt door Synchroon gevraagd onderstaande vragenlijst in te vullen.  Met behulp van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt om op maat te ondersteunen op de huisartspraktijk ter implementatie van de BGGZ.

 

Het is voldoende als één huisarts namens de gehele huisartsenpraktijk of samenwerkingsverband de vragenlijst invult. Wij zouden het op prijs stellen indien alle POH-GGZ de vragenlijst zouden invullen.

 

Evaluatie van de consultatieregeling met ketenpartners is reeds uitgevraagd.


Het is voldoende om deze vragenlijst als praktijk of samenwerkingsverband 1x in te vullen

Naam praktijk / samenwerkingsverband *

Huisartsenpraktijk heeft meegedaan aan de 3+ regeling in 2015? *

Huisartsenpraktijk wil in 2016 meedoen aan de 3+ regeling? *

Praktijkorganisatie

Hoe groot is de populatie van de praktijk / het samenwerkingsverband van huisartsen?

Wat voor een soort praktijk heeft u? *

Hoeveel uur POH-GGZ in totaal per week?

Hoeveel minuten worden er gepland voor één patientencontact door de POH GGZ?

Hoeveel van die geplande tijd is direct patientencontact?

Hoeveel van die geplande tijd is indirect patientencontact?

Zijn er knelpunten op onderstaande thema's? Zo ja, graag toelichten.

Heeft u een oplossing voor de aangegeven knelpunt waarbij Synchroon zou kunnen ondersteunen?

De POH bij de praktijk is: *

Hoe vaak ziet de POH GGZ gemiddeld een patient?

KIS

De GGZ module van het KIS wordt gebruikt voor: *

Wat houdt de praktijk tegen om in het KIS te werken? *

Bij welke percentage van uw patienten wordt het contact door de POH-GGZ in het KIS geregistreerd?

Werkt de huisarts ook in het KIS voor de GGZ module? *

Maak een inschatting van het aantal consultaties dat door uw praktijk voor de GGZ is gedaan?

Bij welke percentage (inschatting) van uw patienten start de POH GGZ een vragenlijst op in het KIS?

In 2016 zou de praktijk het KIS graag willen gebruiken voor?

Visie op werkwijze & Samenwerking

Op dit moment gebruikt de huisarts en de POH GGZ de ontwikkelde regionale zorgpaden? Wilt u een toelichting geven over waarom wel/niet en/of u wat mist? *

Op dit moment verwijzen we door naar: *

In de toekomst willen we meer samenwerken met:

Maakt de huisartsenpraktijk gebruik van eHealth? *

Ondersteuning vanuit Synchroon

Geef aan van welke ondersteuning door Synchroon u in 2015 gebruik heeft gemaakt?

Zou u gebruik willen maken van extra ondersteuning door Synchroon? Zo ja, welke ondersteuning?

Wat mist u in de ondersteuning?

Overig

Wat wilt u nog kwijt wat niet terug is gekomen in deze vragenlijst?

Dank voor uw medewerking.

De resultaten worden vertaald naar een plan van aanpak voor 2016.Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.