Disclaimer

Synchroon besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Synchroon niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Synchroon verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Synchroon onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Synchroon niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Synchroon geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Synchroon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

E-mails verzonden door Synchroon

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Synchroon staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Synchroon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die geadresseerde verricht naar aanleiding van een e-mail. Neem altijd contact op met uw behandelaar, voordat u uw behandeling aanpast. Indien u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.